Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

Det er enhver parcelejers pligt at medvirke til skabelse af rolige og rekreative forhold inden for foreningens område. For god ordens opretholdelse bedes følgende regler venligst iagttaget:

Afbrænding

 • Haveaffald og andet må jf. Gribskov kommunes Brandregulativ under ingen omstændigheder afbrændes i området.

Campingvogne, telte og lignende

 • Må kun henstå på parcellerne i weekends og i ferieperioder.

Tilslutning til Grundejerforeningens drænsystem

 • 1. Der skal søges skriftlig tilladelse hos bestyrelsen
 • 2. Der skal vedlægges tegninger og skitser
 • 3. Der skal altid indgå sandfang på egen grund
 • 4. Skal udføres af autoriseret kloakmester
 • 5. Udførelsen må ikke ske, før bestyrelsen har givet skriftlig tilladelse.

Godt naboskab

 • Udover hensyntagen i forbindelse med forurening etc. bør vi hjælpe hinanden ved at holde øje med omliggende grunde, bygninger og beplantninger (tyveri, hærværk og lignende).

Græsslåning og anden arbejdsstøj

 • Benyttelse af plæneklipper (såvel med som uden motor) samt motorsave og maskiner skal ske inden for følgende tidspunkter:
  • Hverdage og lørdage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-18.00
  • Fredage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-19.30
  • Søn og helligdage: kl. 09.00-12.00.
 • Græsslåning af rabatter ud for egen parcel påhviler den enkelte grundejer.
 • Dog bliver rabatter på Fuglevangen/Duevej, brandbælter og stier omkring foreningens område udført af Grundejerforeningen.
 • Grundejerforeningen vedligeholder træer, beplantning og græsarealer på Fuglevangen, Duevej, Brandbælter og stier omkring foreningen.
 • Græsarealer skal slås mindst to gange om året i henhold til tinglyst deklaration for vores bebyggelse.
 • På det fredede fællesareal fra bebyggelsen til Pandehave Å og fra Jernbanen til den lille å fra Renseanlæget til Pandehave Å slås græsset en gang om året af Niels K. Stokholm, Thorshøjgård.

Haveaffald

 • Haveaffald og storskrald kan afleveres på genbrugsstationen i Alme.
  Henkastning og opbevaring af affald må ikke ske i skel/hæk og må ikke være tættere end 1 meter fra skellinje.
 • Endvidere bør man begrænse opbevaring af affald på egen parcel, da dette kan tiltrække skadedyr og forårsage brandfare.
 • På vores fredede område mod øst må der ikke henkastes haveaffald eller andet affald.

Hegn – hække

 • I henhold til Hegnsynsloven har enhver grundejer pligt til – til stadighed – at beskære hegn og hække ind til skel. Vi henviser til Lov om Offentlige Veje § 103 og Lov om Private Veje § 47.
 • Hvis der etableres nye hegn/hække, skal dette ske ifølge gældende lov vedrørende højde og afstand til skel. Oplysninger kan fås på kommunen.
 • Hegn af rafter eller trykimprægnerede brædder og lignende mod offentlig vej og sti skal placeres på egen grund, så det på vores område tinglyste levende hegn kan placeres lovligt udvendigt på grunden i skel.

Udlejning af Sommerhus i vinterhalvåret

 • Planlovens § 40 bestemmer, at en bolig i et sommerhusområde ikke må anvendes til overnatning i vinterhalvåret bortset fra kortvarige
  ferieophold m.v. reglen gælder såvel ejerens egen anvendelse af sommerhuset såsom udlejning af sommerhuset.
 • Udlejning der overstiger mere end halvdelen af vinterperioden er ikke lovligt.
 • Fra den 1. oktober til 31. marts må man kun overnatte i sit sommerhus under kortvarige ferieophold af højst 3-4 ugers varighed, dog højst 13 uger i alt (svarende til 91 dage).
 • Seneste retspraksis fastslår, at kortvarige ferieophold af op til 3-4 ugers varighed skal være afbrudt af et interval af en vis varighed formentlig mindst en uge.

Hunde

Hundeloven skal selvfølgelig overholdes. Hvis hensyn og respekt ved at holde hunden i snor ved møde med andre mennesker og hunde. Sørg for at din hund ikke løber ind på andres ejendomme eller generer fugleliv og råvildt på de grønne områder.

Der henvises til hundeloven på foreningens hjemmeside, men det skal fremhæves:

§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres hunde i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Såfremt hunde på de nævnte steder færdes løse uden at være ifølge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen.

Efterladenskaber skal fjernes og kommes i pose, som efterfølgende skal lægges i egen skraldespand.

Parkering

 • På hver parcel skal der være parkeringsplads for mindst to biler, jf. tinglyst deklaration. Såfremt der på grunden er opført garage, er én parkeringsplads herudover dog tilstrækkelig.
 • Der må ikke parkeres på fællesarealerne.
 • Lastvogne og busser må ikke parkeres i området, men henvises til parkering på stationspladsen.
 • Gæsteparkering skal ske på vigepladserne. Der må ikke parkeres på de asfalterede vendepladser.
 • Parkering forbudt på Fuglevangen fra Duevej til den grønne kile mod det fredede område til stien til Tegners Museum.

Renovation

 • Renovationsstativer skal stå på egen parcel bag skel.

Sten i vejkanter

 • Sten og andet i vejkanter, på vendepladser og parkeringspladser må ikke forefindes, jf. Vejdirektoratets bestemmelser om private veje og fællesveje.

Støj

 • Såfremt der anvendes radio, båndoptager og lignende i det fri samt i bebyggelser for åbentstående døre og vinduer mv., bør det ske, så det ikke generer naboer.
 • Frembringelse af unødig støj, fx unødig knallertkørsel eller vedvarende højrøstet (støjende) adfærd bør undgås.

Trafik

 • Vis hensyn over for børn, fodgængere og cyklister.
 • På vejene i området må hastigheden ikke overstige 40 km/t.
 • Cykel- og knallertkørsel på stierne er forbudt.
 • Højre vigepligt er gældende og skal respekteres.

Ukrudtsbekæmpelse

Det påhviler hver enkelt grundejer at slå ukrudtet – før frøkastning – på sin grund mindst tre gange årligt:

 • 1. gang i tiden 15. maj – 1. juni
 • 2. gang i tiden 1. juli – 15. juli
 • 3. gang i tiden 1. august – 15. august.

Bestyrelsen henviser i øvrigt til foreningens hjemmeside www.fuglevangen.dk og Gribskov kommunes hjemmeside www.gribskov.dk.

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 1973
Ajourført på ekstraordinær generalforsamling 27. maj 1978
Godkendt af Græsted-Gilleleje kommune den 18. juli 1979