Affaldsindsamling i Dronningmølle området 17. april 2016

affaldsindsamling

Hjælp med at gøre Dronningmølle området indbydende til sommersæsonen uden affald som ligger og flyder.

Vi mødes på Strandkrogen på parkeringspladsen foran campingpladsen søndag den 17. april klokken 10 og indsamlingen fortsætter til klokken 13:00.

Affaldsposer og et antal gribetænger vil blive udleveret. Medbring gerne arbejdshandsker.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Der vil være kaffe, the, vand og kage til de fremmødte.

Kontakt Pia Boisen telefon 2179 9290.

Arrangør: Dronningmølle og omegns borgerforening i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov.

Lokale ejendomsmæglere

 

brix_westergaard
Brix Westergaard A/S www.brixwestergaard.dk v/Rasmus B. Westergaard
Ndr. Strandvej 350, 3100 Hornbæk
Telefon +45 49 76 00 00     Mobil +45 40 70 45 25

danbolig_logo_ny

danbolig Hornbæk www.danbolig.dk Ndr.Strandvej 355 A, 3100 Hornbæk

Telefon +45 49 70 45 05 E-mail: hornbaek@danbolig.dkedc_logo

EDC Gilleleje v/ Torben Mikeli Olsen, Indehaver, ejendomsmægler, MDE
Gilleleje Hovedgade 17, DK-3250 Gilleleje
Telefon +45 4830 0813

home_logo_

Mikkel Friis, Ejendomsmægler MDE, indehaver

home Hornbæk home.dk Ndr. Strandvej 355, 3100 Hornbæk

Forretninger i: Gilleleje – Tisvildeleje – Helsinge – Hornbæk
Telefon +45 8820 9437 E-mail: friis@home.dk

nybolig_logo

Nybolig Peter Leander www.nybolig.dk
Dronningmølle Strandvej 649A, 3120 Dronningmølle & Havnevej 23A, 3100 Hornbæk

Telefon +45 4971 8100 E-mail: 3120@nybolig.dk


Telefon +45 2830 1059 E-mail: khw@wilstrupbolig.dk


 

Vedligeholdelse af vore veje

fuglevangen_dronningmoelle

Grundejerforeningen Fuglevangen i Dronningmølle har rekvireret Teknologisk Institut til at udføre en vurdering af behovet for og det nødvendige omfang af reparationer og belægningsudskiftninger.

Teknologisk Institut har i februar 2015 gennemført en visuel tilstandsvurdering af de berørte belægninger på Fasanvej, Skovduevej og fordelingsvejen Fuglevangen, hvor særligt de to første veje af grundejerforeningen er udpeget som problematiske med hensyn til revnedannelser og belægningsnedbrydning. Ved den visuelle gennemgang primo 2015 kunne dog konstateres, at også Blåmejsevej har nedbrydningsrevner, om end knap så omfattende som for Fasanvej og Skovduevej.

Teknologisk Institut har efterfølgende i maj 2015 ladet udføre bæreevnemålinger og lag-tykkelsesbestemmelser i en række punkter på Fasanvej, Skovduevej og Gøgevej (reference), hvorefter belægningernes nuværende bæreevnemæssige restlevetid er beregnet. Desuden er det bæreevnemæssigt nødvendige forstærkningsbehov beregnet ud fra en let trafikmængde svarende til personbilstrafik samt maksimalt 1 lastbil per døgn.

Man kan downloade Teknologisk Institut’s tilstandsrapport her

Nyt i sagen november 2019

Afslag på genoptagelse af vores klagesag 16. apr. 2019

Vejrettigheder til Fuglevangen og Duevej, Dronningmølle (Vejdirektoratet) 16. apr. 2019

Nyt i sagen november 2016

Afslag på ønsket om vejsyn

Klage over Gribskov kommunes afslag om vejsyn

TI’s Rapport fuglevangen 2016 – 161103

Nyt i sagen September 2017

Høringsbrevet 4872_001

Høringssvaret 4873_001 fra fra Grundejerforenings advokat

Høring om Park Allé og Vejrettighedder og Vejsyn

1 – Udkast til afgørelse

1.1 Udkast til afgørelse

1.2 Bilag 2. Generalforsamlingsreferat

1.3 Bilag 1. Emailkorrespondance med GF Dr Mølle Strandpark I-III

1.4 Bilag 3. Parcelsalgserklæring

1.5 Bilag 4. Deklaration tinglyst 29-05-61 på Park Alle vestlige del

Besvarelse til Vibeke Meno

Rapport-Fuglevangen-2016-161103

Udkast til Kommentarer til afgørelse

Vej deklaration høringssvar

Råd fra politiet

Her kan man finde råd og vejledninger fra Nordsjællands Politi og Det Kriminalpræventive Råd.

Nordsjællands Politi anbefaler at man medler sig til Tryk Politi!
Ordningen kører kun i Nordsjællands Politikreds, hvilket betyder, at man enten skal bo, arbejde eller have sommerhus i Nordsjællands Politikreds, hvis man ønsker at tilmelde sig ordningen.
Man kan tilmelde sig ordningen på www.hjaelppolitiet.dk.

Download Information fra Nordsjællands Politi om Tryk Politi

Download information Fra Nordsjællands Politi om forebyggelse af indbrud i sommerhuse.

politi_bil_blaa_blink

Tips til hvordan man kan forebygge indbrud:

 • Snak med dine nærmeste naboer om nabohjælp – hold øje med hinandens boliger.
 • Beskyt din egen bolig med gode låse, døre og vinduer.
 • Se på dit hus med tyvens øjne.
 • Luk og lås døre og vinduer, når huset forlades.
 • Sæt værdier, så de ikke er synlige udefra.
 • Lås værktøj og haveredskaber inde – stigen fastlåses, så tyven ikke kan bruge den.
 • Opsæt evt. bevægelsessensorer, der tænder lys udenfor.
 • Sørg for at skraldespanden ikke står tømt gennem en længere periode.

På Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk og på www.stopindbrud.dk kan der læses mere om, hvordan man forebygger indbrud.

Vejdirektoratets afgørelse

Vejdirektoratets afgørelse over afspærring af Park Allé 3/11-2015

Vejdirektoratet har den 3. december udsendt sin afgørelse i forbindelse med vores klage over Gribskov Kommunes afslag på genoptagelse af sag om afspærring af Park Allé og afgørelsen kan, om lidt, læses fra vores hjemmeside i sin helhed.

Vejdirektoratets afgørelse er i korthed:

Gribskov Kommunes afgørelse af 12. august 2015, er ulovlig Det skyldes at sagen ikke er undersøgt tilstrækkeligt til at der kunne træffes en rigtig og lovlig afgørelse, ligesom afgørelsen lider af begrundelsesmangler og kommunen ikke har foretaget et konkret skøn.

Kommunen bedes trække afgørelsen tilbage og træffe en ny, lovlig, afgørelse

Interesserede kan downloade Vejdirektoratets afgørelse via dette link

Man skal bruge Acrobat Reader for at kunne læse dokumenterne. Programmet er gratis og kan downloades her.

Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN  “FUGLEVANGEN” 3120 Dronningmølle

Approberet af Gribskov kommune 1979

§ 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen “Fuglevangen” med hjemsted i Gribskov kommune.

§ 2 Foreningens medlemmer Foreningens medlemmer består af ejerne af sommerhusgrundene parcel nr. 301-679, udstykket af Stabilia A/S fra matr. 10 d m.fl. Villingerød by, Esbønderup sogn. Medlemmerne er forpligtet til at udrede de bidrag, som generalforsamlingen pålægger dem.

§ 3 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres ejendomme, herunder veje, fællesarealer, beplantning, kloakforhold mv. Foreningen har skøde på vejarealerne inden for området og tillige pligt til, såfremt Stabilia A/S ønsker det – vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealer, dog med respekt af de deklarationer, som myndighederne, herunder fredningsnævnet, måtte kræve tinglyst. Fællesarealerne skal dog ejes tillige af grundejerforeningen, der omfatter parcellerne 001-300.

§ 4 Angående hæftelser og byggepligt Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingent eller for foreningens forpligtelser, ligesom medlemmerne ikke har nogen byggepligt. Der kan ikke ved ændring i nærværende love træffes forandring i denne bestemmelse.

§ 5 Overdragelse og forpligtelser Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af den og har meddelt bestyrelsen navn og adresse på den nye ejer, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre på dennes formue. Den nye ejer skal indtræde i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen ved overtagelse af grunden. Hvis sælgers meddelelse om ejerskiftet sker mere end 2 måneder efter ejerskiftet, kan foreningen opkræve et ekspeditionsgebyr på op til 1.000 kr.

§ 6 Byggetilladelse Ved bebyggelse skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndighederne, for tiden Gribskov kommune, Teknisk forvaltning

§ 7 Kontingent og vejfond Til foreningens administration, vejfond og øvrige udgifter betaler hvert medlem for den grund, han er ejer af, hvert år et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet er forfalden 1. januar og skal være betalt senest den 15. marts, hvorefter bestyrelsen ellers kan lade sagen gå til inkasso. Vejfondshensættelsen fastsættes af den ordinære generalforsamling.

§ 8 Generalforsamlingsafstemning Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i København eller Gribskov kommune. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 11. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte forlanger skriftlighed. Hvert medlem har 1 stemme, uanset hvor mange grunde medlemmet ejer. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt fra et andet medlem, dog højst med 3 fuldmagter. Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen 1*. Bestyrelsen kan dog invitere personer udefra, og disse kan få taleret. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigent og referent.

– 1* Som medlem betragtes den på skødet anførte person samt dennes ægtefælle/samlever. Såfremt en person har en sådan lidelse, at en hjælper er nødvendig (dårligt syn, nedsat hørelse, brækket ben eller lignende), vil bestyrelsen ikke nægte sådanne hjælpere adgang til generalforsamlingen.

§ 9 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første lørdag i maj måned kl. 10.00. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside og opslag i foreningens udhængsskab med tre ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, budget og regnskab. 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for foregående regnskabsår til godkendelse 4 Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 5 Forelæggelse af budget til godkendelse 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand eller kasserer, jf. § 12. 7 Valg af to suppleanter for et år 8 Valg af to revisorer samt to revisorsuppleanter for et år 9 Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. marts. Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på foreningens hjemmeside og i foreningens udhængsskab sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Referat ophænges i foreningens udhængsskab og lægges ud på foreningens hjemmeside ca. 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst en fjerdedel af medlemmerne til bestyrelsen har indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst tre fjerdedele af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11 Beslutninger Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændring af foreningens love, jf. dog § 4, eller bevilling af midler til formål, der ikke omfattes af formålsparagraffen, kræves, at mindst to tredjedel af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldig vedtages, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer – uden hensyn til de mødendes antal – er for forslaget.

§ 12 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af fem til ni medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem afgår i lige årstal. Kasserer og sekretær samt et bestyrelsesmedlem afgår i ulige årstal. Dette gælder, såfremt bestyrelsen består af fem medlemmer. Såfremt den udvides til syv eller ni medlemmer, afgår der tilsvarende flere menige medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, kan bestyrelsen supplere sig selv.

§ 13 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed. Der afholdes bestyrelsesmøde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne føres en protokol. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 14 Tegning af foreningen Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med to andre bestyrelsesmedlemmer. Foreningens regnskab går fra 1.1.-31.12. Der udarbejdes et driftsregnskab og en status. Disse underskrives af den samlede bestyrelse og fremsendes til revisorerne senest den 15.2. og skal af disse være revideret senest 15.3., således at regnskabet med revisorernes påtegning kan sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 15 Administration af foreningens midler Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller giro på foreningens navn. Endvidere kan foreningens midler anbringes i børsnoterede kreditforenings-obligationer. Over foreningens midler – bortset fra kassebeholdningen – kan alene disponeres med formandens og kassererens underskrifter i forening. Dog kan Formanden ved en skriftlig fuldmagt bemyndige kassereren til at varetage den daglige administration af foreningens økonomi. Kassereren kan således blive bemyndiget af formanden til at foretage foreningens betalinger via Netbank samt at administrere indbetalinger. Kassebeholdningen må i almindelighed ikke overstige kr. 1.000,-. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Kassereren kan gyldig kvittere for alle indbetalinger og endossere checks til indsættelse på foreningens konto.

§ 16 Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan kun finde sted med samtykke af Græsted-Gilleleje kommunes kommunalbestyrelse og i øvrigt kun efter forslag fra bestyrelsen eller to tredjedele af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter samme regler, der gælder for ændring af foreningens love. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der hviler gældsforpligtelser på foreningen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 1973
Ajourført på ekstraord. generalforsamling den 27. maj 1978
Godkendt af Gribskov kommune den 18. juli 1979
Vedtaget på generalforsamlingen den 1. maj 1993
Vedtaget på ekstraord. generalforsamling den 29. maj 1997
Vedtaget på ekstraord. generalforsamling den 4. maj 2002
Vedtaget på ekstraord. generalforsamling den 3. maj 2003
Vedtaget på ekstraord. generalforsamling 2. juni 2009
Vedtaget på ekstraord. Generalforsamling 6. juni 2011
Vedtaget på ekstraord. Generalforsamling 4. maj 2013
Vedtaget på ekstraord. Generalforsamling 3. maj 2014

Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT

Det er enhver parcelejers pligt at medvirke til skabelse af rolige og rekreative forhold inden for foreningens område. For god ordens opretholdelse bedes følgende regler venligst iagttaget:

Afbrænding

 • Haveaffald og andet må jf. Gribskov kommunes Brandregulativ under ingen omstændigheder afbrændes i området.

Campingvogne, telte og lignende

 • Må kun henstå på parcellerne i weekends og i ferieperioder.

Tilslutning til Grundejerforeningens drænsystem

 • 1. Der skal søges skriftlig tilladelse hos bestyrelsen
 • 2. Der skal vedlægges tegninger og skitser
 • 3. Der skal altid indgå sandfang på egen grund
 • 4. Skal udføres af autoriseret kloakmester
 • 5. Udførelsen må ikke ske, før bestyrelsen har givet skriftlig tilladelse.

Godt naboskab

 • Udover hensyntagen i forbindelse med forurening etc. bør vi hjælpe hinanden ved at holde øje med omliggende grunde, bygninger og beplantninger (tyveri, hærværk og lignende).

Græsslåning og anden arbejdsstøj

 • Benyttelse af plæneklipper (såvel med som uden motor) samt motorsave og maskiner skal ske inden for følgende tidspunkter:
  • Hverdage og lørdage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-18.00
  • Fredage: kl. 09.00-12.00 og kl. 15.00-19.30
  • Søn og helligdage: kl. 09.00-12.00.
 • Græsslåning af rabatter ud for egen parcel påhviler den enkelte grundejer.
 • Dog bliver rabatter på Fuglevangen/Duevej, brandbælter og stier omkring foreningens område udført af Grundejerforeningen.
 • Grundejerforeningen vedligeholder træer, beplantning og græsarealer på Fuglevangen, Duevej, Brandbælter og stier omkring foreningen.
 • Græsarealer skal slås mindst to gange om året i henhold til tinglyst deklaration for vores bebyggelse.
 • På det fredede fællesareal fra bebyggelsen til Pandehave Å og fra Jernbanen til den lille å fra Renseanlæget til Pandehave Å slås græsset en gang om året af Niels K. Stokholm, Thorshøjgård.

Haveaffald

 • Haveaffald og storskrald kan afleveres på genbrugsstationen i Alme.
  Henkastning og opbevaring af affald må ikke ske i skel/hæk og må ikke være tættere end 1 meter fra skellinje.
 • Endvidere bør man begrænse opbevaring af affald på egen parcel, da dette kan tiltrække skadedyr og forårsage brandfare.
 • På vores fredede område mod øst må der ikke henkastes haveaffald eller andet affald.

Hegn – hække

 • I henhold til Hegnsynsloven har enhver grundejer pligt til – til stadighed – at beskære hegn og hække ind til skel. Vi henviser til Lov om Offentlige Veje § 103 og Lov om Private Veje § 47.
 • Hvis der etableres nye hegn/hække, skal dette ske ifølge gældende lov vedrørende højde og afstand til skel. Oplysninger kan fås på kommunen.
 • Hegn af rafter eller trykimprægnerede brædder og lignende mod offentlig vej og sti skal placeres på egen grund, så det på vores område tinglyste levende hegn kan placeres lovligt udvendigt på grunden i skel.

Udlejning af Sommerhus i vinterhalvåret

 • Planlovens § 40 bestemmer, at en bolig i et sommerhusområde ikke må anvendes til overnatning i vinterhalvåret bortset fra kortvarige
  ferieophold m.v. reglen gælder såvel ejerens egen anvendelse af sommerhuset såsom udlejning af sommerhuset.
 • Udlejning der overstiger mere end halvdelen af vinterperioden er ikke lovligt.
 • Fra den 1. oktober til 31. marts må man kun overnatte i sit sommerhus under kortvarige ferieophold af højst 3-4 ugers varighed, dog højst 13 uger i alt (svarende til 91 dage).
 • Seneste retspraksis fastslår, at kortvarige ferieophold af op til 3-4 ugers varighed skal være afbrudt af et interval af en vis varighed formentlig mindst en uge.

Hunde

Hundeloven skal selvfølgelig overholdes. Hvis hensyn og respekt ved at holde hunden i snor ved møde med andre mennesker og hunde. Sørg for at din hund ikke løber ind på andres ejendomme eller generer fugleliv og råvildt på de grønne områder.

Der henvises til hundeloven på foreningens hjemmeside, men det skal fremhæves:

§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres hunde i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Såfremt hunde på de nævnte steder færdes løse uden at være ifølge med en person, der har fuldt herredømme over dem, lader politiet dem optage og underretter besidderen.

Efterladenskaber skal fjernes og kommes i pose, som efterfølgende skal lægges i egen skraldespand.

Parkering

 • På hver parcel skal der være parkeringsplads for mindst to biler, jf. tinglyst deklaration. Såfremt der på grunden er opført garage, er én parkeringsplads herudover dog tilstrækkelig.
 • Der må ikke parkeres på fællesarealerne.
 • Lastvogne og busser må ikke parkeres i området, men henvises til parkering på stationspladsen.
 • Gæsteparkering skal ske på vigepladserne. Der må ikke parkeres på de asfalterede vendepladser.
 • Parkering forbudt på Fuglevangen fra Duevej til den grønne kile mod det fredede område til stien til Tegners Museum.

Renovation

 • Renovationsstativer skal stå på egen parcel bag skel.

Sten i vejkanter

 • Sten og andet i vejkanter, på vendepladser og parkeringspladser må ikke forefindes, jf. Vejdirektoratets bestemmelser om private veje og fællesveje.

Støj

 • Såfremt der anvendes radio, båndoptager og lignende i det fri samt i bebyggelser for åbentstående døre og vinduer mv., bør det ske, så det ikke generer naboer.
 • Frembringelse af unødig støj, fx unødig knallertkørsel eller vedvarende højrøstet (støjende) adfærd bør undgås.

Trafik

 • Vis hensyn over for børn, fodgængere og cyklister.
 • På vejene i området må hastigheden ikke overstige 40 km/t.
 • Cykel- og knallertkørsel på stierne er forbudt.
 • Højre vigepligt er gældende og skal respekteres.

Ukrudtsbekæmpelse

Det påhviler hver enkelt grundejer at slå ukrudtet – før frøkastning – på sin grund mindst tre gange årligt:

 • 1. gang i tiden 15. maj – 1. juni
 • 2. gang i tiden 1. juli – 15. juli
 • 3. gang i tiden 1. august – 15. august.

Bestyrelsen henviser i øvrigt til foreningens hjemmeside www.fuglevangen.dk og Gribskov kommunes hjemmeside www.gribskov.dk.

Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 1973
Ajourført på ekstraordinær generalforsamling 27. maj 1978
Godkendt af Græsted-Gilleleje kommune den 18. juli 1979